Blinnker.com [CZ]

Do slovenského startupu Blinnker.com vstoupil investor

27. 11. 2016

Blinnker.com je slovenský startup, který vytvořil první komplexní sociální síť pro motoristy. Nápad zaujal investiční fond Miller Invest.

Press release

Bratislava, 19. prosinec 2016 - Blinnker.com, sociální síť pro motoristy, získává investici ve výši 600 tisíc €. Tuto částku přináší do společnosti slovenský investiční fond Miller Invest, a.s., výměnou za 20% podílu ve společnosti, což znamená valuaci Blinnkeru na hodnotu osmdesáti miliónů Kč.

Cílem investice je nadále rozvíjet zejména funkce bazaru (prodej aut) a bazaru naruby (poptávka po autech), povinné ručení a další pojištění, jakož i napojení na svět IoT (ať už Bluetooth OBD II krabičky, nebo napojení na projekt Chytré auto od T-Mobile.cz).

Ve startupu Blinnker.com vidíme velký potenciál. Jsme přesvědčeni, že i díky naší investici bude moci Blinnker.com nadále rozvíjet své funkcionality a stane se oblíbenou a vyhledávanou sociální sítí pro všechny motoristy na celém světě,” řekl Michal Suchoba, zástupce investiční společnosti Miller Invest, a.s.

Blinnker.com nabízí přehledně na jednom místě vše o autech. Uživatelé si zde mohou přidat svá auta, chlubit se jimi, nebo diskutovat o nich. Také mohou nahrávat fotky svých vysněných sporťáků, vystavovat na odiv své "vytuněné" vozidla, dotazovat se po nich, prodávat je a pojistit si je.

K dalším funkcím Blinnkeru patří také dopravní zpravodajství a SPZ Messenger, funkcionalita, která umožňuje poslat zprávu jinému řidiči pomocí registrační značky jeho vozu.

V budoucnosti plánujeme do naší sítě připojit i servisy a další služby související s motorismem. Díky získané investici chceme vylepšovat a rozvíjet funkcionality sociální sítě tak, aby se stala první volbou motoristy a místem, kde se setkávají všichni uživatelé aut,” říká Martin Szotkovski, zakladatel a CEO společnosti Blinnker.com.

Oproti jiným platformám v Čechách či na Slovensku nabízí Blinnker nejen moderní webovou verzi, ale i nativní aplikace pro Android a iOS. Mobilní aplikace zaměřené na prodej aut (tedy pouze menší část celé funkčnosti Blinnkeru) dosahují přitom v sousedním Německu desítky milionů stažení.

Přidání auta v Blinnkeru je velmi jednoduché. V mobilní aplikaci se auto dá jednoduše nafotit, z přehledného seznamu je možnost zvolit si výrobce a model vozu a vše je publikováno a připraveno k prezentaci či prodeji.

Blinnker aplikace je pro uživatele k dispozici zdarma.


O společnosti Blinnker.com a.s.

Blinnker.com je první sociální síť pro motoristy která nejenže spojuje výhody Facebooku, Waze či Instagramu, ale poskytuje motoristům i užitečné služby týkající se prodeje či koupě aut, pojištění, dopravní zpravodajství a další funkcionality. Blinnker.com je dostupný nejen přes webovou verzi, ale i jako nativní aplikace pro operační systém Android a iOS. Spoluzakladateli společnosti jsou Martin Szotkovski (CEO), Roman Procházka (CSO) a Radek Hulán (CTO). Investorem je společnost Miller Invest a.s.

Blinnker.com, a.s. má sídlo v Bratislavě, přičemž marketing, obchod a vývoj mobilních aplikací se nacházejí v Žilině a webové a serverové technologie se navrhují v Plzni.

V současnosti funguje Blinnker ve veřejné beta verzi, ostré spuštění všech funkcí se plánuje v únoru 2017.

Projekt Blinnker.com získal podporu Microsoftu v rámci BizSpark+ programu, používá jeho cloudové technologie (Azure) pro zajištění škálování a potřebných služeb.

Kontakty

Richard Fides I managing director
Grape PR s.r.o., Košická 49, Bratislava
Tel. +421 905 11 00 99, @ richard.fides@grapepr.sk

Soňa Čeredejevová I marketing director
Blinnker.com a.s., Jégeho 2, Bratislava
Tel. +421 915 390 456,  @ sona@blinnker.com

O nás

28. 08. 2015

Contacts us

QUESTIONS:
info@blinnker.sk

 

Management

Martin Szotkovski
Martin Szotkovski
CEO
LinkedIn profile
Radek Hulán
Radek Hulán
CTO
LinkedIn profile
Daniela Szotkovská
Daniela Szotkovská
CFO
send message

Company

Bratislava - SK headquarters:

BLINNKER.com a.s.
Jégého 2
SK - 821 08 Bratislava
IČ: 50 619 250

Plzeň - CZ headquarters:

BLINNKER.com CZ s.r.o.
Prešovská 318/20
CZ - 301 00 Plzeň
IČ: 058 48 954

Žilina - SK office:

BLINNKER.com a.s.
Vojtecha Tvrdého 790/13
SK - 010 01 Žilina
IČ: 50 619 250

 

Použití souborů cookie

27. 08. 2015

Ako používame cookies

Cookie je malý textový reťazec, ktorý často obsahuje anonymný identifikátor, ktorý je zaslaný vášmu prehliadaču našou webstránkou a uložený na pevnom disku vášho počítača.Cookies sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť Blinnker.com. Používame Cookies na uloženie informácií o práve prebiehajúcom spojení. Nie sú v nej uložené žiadne dáta, ktoré by sa dali akýmkoľvek spôsobom zneužiť.

Viac informácii bude zverejnené v deň spustenia projektu do verejnej prevádzky.

Zásady používání dat

27. 08. 2015

Spracovávanie informácií

Keď sa zaregistrujete na Blinnker.com, môžeme vás požiadať o informácie, ako napríklad vaše meno, názov firmy, emailovú adresu, fakturačné údaje. Tieto informácie sú používané výhradne pre správnu funkčnosť aplikácie, potreby fakturácie a klientskej podpory. V žiadnom prípade ich bez výslovného súhlasu užívateľa nezdieľame s tretími stranami.

Viac informácií bude dostupných v deň verejného spustenia Blinnker.com

Attribution

This site includes IP2Location LITE data available from http://lite.ip2location.com

Smluvní podmínky

27. 08. 2015
I. Úvodné ustanovenia
1. Server (servery) s adresou www.blinnker.com je verejný internetový server(y) poskytujúci fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby.
2. Služby sú poskytované používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách, alebo pravidlách osobitných služieb uvedené inak.
3. Poskytovateľom služieb na serveroch je spoločnosť BLINNKER.com a. s., so sídlom Jégého 2, SK - 821 08  Bratislava, IČ 50 619 250, e-mail: info@blinnker.com, (ďalej len „prevádzkovateľ“).
4. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých používateľov môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce.


II. Registrácia používateľa
1. Používateľ má prístup k službám prevádzkovateľa a obsahu umiestnenému na sieti prevádzkovateľom, užívateľmi alebo tretími osobami výhradne na základe registrácie.
2. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveroch v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.
 
III. Zrušenie registrácie
1. Používateľ súhlasí, že prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s uvedenými pravidlami zrušiť, alebo zamedziť prístup používateľovi, bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:
 • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
 • porušenia týchto pravidiel,
 • dlhého obdobia nečinnosti (za dlhé obdobie nečinnosti sa pre účely týchto pravidiel pokladá prípad, ak sa používateľ neprihlási na server prevádzkovateľa aspoň raz počas 21 dní od prvého odhlásenia, alebo sa používateľ neprihlási na server prevádzkovateľa v priebehu 36 mesiacov od posledného odhlásenia, s výnimkou používateľov, ktorí majú objednanú platenú službu portálu),
 • vlastnej žiadosti používateľa (spôsobom uvedeným priamo v profile), pričom platí,že prihlásenie do účtu, o ktorého zrušenie požiadal používateľ do 30 dní od žiadosti o zrušenie, sa považuje za jej späťvzatie.
2. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach) ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia používateľa s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.
 
IV. Súkromie používateľa
1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (používateľom).
2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
 
V. Povinnosti používateľa
1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveroch sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom;
 • propagovať detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov; okrem ak ide o politickú reklamu v súlade s právom platným v krajine registrácie
 • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám; okrem ak ide o využitie inzertnej/reklamnej služby prevádzkovateľa
 • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;
 • rozširovať obsah stránok prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.
2. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na serveroch ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať, ostatných používateľov.
3. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu.
4. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveroch na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na servery ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie ne serveroch propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
 
VI. Pravidlá pre pridávanie fotografií a chráneného obsahu
1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na servery len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
2. Používateľ nesmie na servery pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí, ako aj fotografií a videí narúšajúcich cudzie súkromie.
3. Pravidlá pre pridávanie fotografií a videí uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie a videá, ktoré používateľ pridáva na servery / v užívateľskom rozhraní/
4. Pri zverejnení obsahu, na ktorý sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, napr. fotografií a videozáznamov, alebo obsahu, na ktorý sa vzťahujú práva priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory,  ochranné známky, chránené označenia pôvodu a podobne) špecificky súhlasíte s nasledujúcou podmienkou, v súlade s vašimi nastaveniami súkromia a nastaveniami aplikácie: poskytujete nám nevýhradnú, prenositeľnú, ďalej licencovateľnú, bezodplatnú, celosvetovú licenciu na použitie akéhokoľvek obsahu, ktorý je predmetom duševného vlastníctva a ktorý uverejňujete na Blinnkeri alebo v spojitosti s ním (ďalej „licencia IP“). Platnosť tejto licencie IP skončí odstránením daného obsahu IP alebo vášho účtu, pokiaľ ste tento obsah nezdieľali s inými osobami, ktoré ho neodstránili.
5. Ak zverejníte obsah alebo informácie s nastavením „verejné“, znamená to, že k týmto informáciám majú prístup všetci, vrátane ľudí mimo lokality Blinnker, a môžu ich používať a spájať s vašou osobou (napr. vaše meno či profilovú fotografiu).
 
 VII. Cena
Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveroch, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce pravidlá upravujúce danú službu, ako súčasť týchto všeobecných pravidiel s možnými osobitnými dojednaniami o používaní platenej služby, jej cene, záruke za jej poskytovanie a pod.
 
VIII. Reklama na serveri/portáli
Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na serveroch. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na serveroch, prípadne že mu budú rozposielavané reklamné maily. Podmienky využívania reklamných služieb upravujú samostatné Inzertné a reklamné podmienky.
 
IX. Práva a povinnosti prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah v chate na serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveroch.
4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
5. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.
 
X. Obmedzenie náhrady škody
1. Prevázkovateľ a používateľ sa dohodli, že obmedzujú rozsah náhrady škody iba na škodu predvídateľnú a spôsobenú bezprostredne prevádzkovateľom porušením jeho povinností podľa zmluvy o užívaní elektronických služieb, ktorá vzniká registráciou používateľa  na portáli blinnker.com, a to najviac vo výške ceny zaplatenej používateľom priamo prevádzkovateľovi a súčasne najviac 10 EUR ročne na používateľa. Náhrada sa nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené inými používateľmi, tretími stranami alebo zavinením používateľa.
2. Náhradu škody si môže používateľ voči prevádzkovateľovi uplatniť iba v rozsahu, v ktorom sa jej týmto článkom platne nevzdal.
 
XI. Dodržiavanie právnych noriem
Používateľ je pri využívaní služieb na serveroch povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.
 
XII. Rozhodné právo
1. Rozhodným právom, ktorým sa riadia vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom sú Princípy európskeho zmluvného práva, vo veciach, ktoré PECL neriešia, je rozhodným právom právo Slovenskej republiky ako sídla prevádzkovateľa. V prípade spotrebiteľského sporu prihliadne príslušný súd na kogentné ustanovenia právneho poriadku krajiny, kde má obvyklé bydlisko spotrebiteľ. 
2. Používateľ registráciou výslovne súhlasí s touto voľbou rozhodného práva, a to osobitne v prípadoch, v ktorých je užívateľom občan Spojených štátov amerických, ich rezident, bývalý občan, alebo právnická osoba registrovaná na území Spojených štátov amerických alebo ich dŕžav.
3. V prípade sporov zo služby Autobazár berú účastníci na vedomie, že spory, ktoré vznikajú medzi dvoma osobami, z ktorých ani jedna nekoná v rámci podnikania, sú občianskoprávnymi spormi  a nepodliehajú ustanoveniam právnych noriem na ochranu spotrebiteľa.
4. V prípade sporov súvisiacich s  predmetmi priemyselného vlastníctva je rozhodným právom právo štátu registrácie patentu,ochrannej známky, databázy alebo iného obdobného registrovaného práva. Pre neregistrované práva (autorskoprávne spory) je rozhodné právo Slovenskej republiky, okrem ak je nositeľom práv BLINNKER.com a.s. .
 
XIII. Záverečné dojednania
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel.
2. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.
3. Prevádzkovateľ zverejňuje tieto pravidlá v slovenskom a anglickom jazyku, znenia sú rovnocenné.

Registrace uživatele

Přihlásit se