Zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI
BLINNKER.COM A. S.
 

 
I.       Vymedzenie pojmov a úvodné ustanovenia
 

1.       Prevádzkovateľom portálu blinnker.com a aplikácie BLINNKER ako aj poskytovateľom služieb dostupných na portáli alebo v aplikácii sa rozumie BLINNKER.com a. s.,  so sídlom Jégého 2, 821 08 Bratislava, IČO: 50 619 250, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6501/B, DIČ: 2120398479, IČ DPH: 2120398479.  Kontaktná písomná adresa: Jégého 2, 821 08 Bratislava, e-mailová adresa: info@blinnker.sk, tel. kontakt: 041/270 56 61 (ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „Poskytovateľ“).

 

2.       Používateľom portálu blinnker.com alebo aplikácie BLINNKER sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na portál Prevádzkovateľa alebo využíva aplikáciu BLINNKER alebo služby poskytované Prevádzkovateľom na portáli alebo v aplikácii (ďalej v texte ako „Používateľ“).

 

3.       Službami poskytovanými Prevádzkovateľom na portáli blinnker.com alebo v aplikácii BLINNKER sa rozumie predovšetkým vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, vzájomná interakcia medzi Používateľmi (ďalej v texte ako „Služba“ alebo ako „Služby“).  Služby sú poskytované Používateľovi bezplatne, pokiaľ nie je vyslovene uvedené v týchto Podmienkach alebo priamo na portáli blinnker.com alebo v aplikácii BLINNKER, že ide o platené Služby.

 

4.       Portálom sa rozumie portál blinnker.com prevádzkovaný Prevádzkovateľom, zameraný na socializovanie Používateľov v súvislosti s využívaním ich motorového vozidla. V rámci portálu je možné využívať rôzne služby ako je napr. autobazár, dopravné informácie, fóra, ŠPZ Chat, objednať si služby tretích osôb prostredníctvom Prevádzkovateľa ako sprostredkovateľa (ďalej v texte ako „Portál“).

 

5.       Aplikáciou sa rozumie aplikácia BLINNKER prevádzkovaná Prevádzkovateľom, zameraná na socializovanie Používateľov v súvislosti s využívaním ich motorového vozidla. V rámci aplikácie je možné využívať rôzne služby ako je napr. autobazár, dopravné informácie, fóra, ŠPZ Chat, objednať si služby tretích osôb prostredníctvom Prevádzkovateľa ako sprostredkovateľa (ďalej v texte ako „Aplikácia“).

 

6.       Príspevkom používateľa sa rozumie akýkoľvek názor, prejav, podnet, informácia, pripomienka, text, obrázok, fotografia, video alebo iný obsah, ktorý Používateľ odovzdá Prevádzkovateľovi v súvislosti s využívaním Služieb (ďalej v texte ako „Príspevok“).

 

7.       Kontom Používateľa sa rozumie konto vytvorené v procese registrácie obsahujúce údaje Používateľa (ďalej v texte ako „Konto Používateľa“).

 

8.       Podmienkami sa rozumejú tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BLINNKER.com a. s., ktoré stanovujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľom pri vstupe Používateľa na Portál alebo pri využívaní Aplikácie alebo Služieb dostupných prostredníctvom Portálu alebo Aplikácie (ďalej v texte ako „Podmienky“).

 

9.       Využívanie Služieb Používateľom je podmienené registráciou Používateľa na Portáli alebo v rámci Aplikácie. Registrácia je bezplatná.

 

10.     Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich Služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27, tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104.

 

 

II.      Základné podmienky poskytovania Služieb
 

1.       Používaním Služieb alebo svojím prístupom k Službám poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito Podmienkami.

 

2.       Ochrana súkromia Používateľov je pre Prevádzkovateľa veľmi dôležitá. Osobitná úprava práv a povinností v oblasti ochrany súkromia je uvedená v článku VII týchto Podmienok.

 

3.       Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom určitý Príspevok alebo Príspevky, Používateľ týmto vyjadruje svoj súhlas s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevku alebo Príspevkov. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť. Dokonca v prípade, ak obsah týchto Príspevkov porušuje tieto Podmienky, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Príspevky odstrániť.

 

4.       Prevádzkovateľ sa snaží udržiavať Portál ako aj Aplikáciu aktuálnu a bezpečnú, avšak ich používanie ako aj používanie Služieb na nich poskytovaných je výhradne na vlastnú zodpovednosť Používateľov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov Portálu alebo Aplikácie, ani za spôsob akým Služby Portálu alebo Aplikáciu využívajú.

 

5.       Prevádzkovateľ nezodpovedá za aktuálnosť, nepretržitú funkčnosť Portálu alebo Aplikácie, pokiaľ nejde o platené Služby. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu alebo Aplikácie.

 

6.       Prevádzkovateľ Portálu nezodpovedá za obsah Príspevkov, a to vrátane inzerátov uverejnených v rámci služby autobazár.  

 

7.       Používateľ je povinný pri využívaní Služieb Portálu alebo Aplikácie dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa momentálne nachádza a tieto Podmienky. Používateľ nesmie z dôvodu bezpečnosti jazdy používať Aplikáciu počas jazdy ako vodič.

 

 

III.    Registrácia Používateľa, bezpečnosť Konta Používateľa a zrušenie Konta Používateľa

 

1.       Používanie Služieb je podmienené registráciou. Registrácia Používateľa je bezplatná. Používateľ je oprávnený vytvoriť si svoje konto na Portáli alebo v rámci Aplikácie alebo využiť prihlásenie prostredníctvom Facebook. 

 

2.       Používateľ je v procese registrácie vyzvaný, aby zadal nasledovné registračné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mail, heslo. Používateľ je povinný pri registrácii zadávať len údaje zodpovedajúce skutočnosti a tieto údaje, v prípade ich zmeny, aktualizovať. Údaje Používateľa uvedené v jeho profile je možné  kedykoľvek  upraviť, a to prostredníctvom sekcie Nastevenie.

 

3.       Používateľ sa prihlasuje do svojho Konta Používateľa prostredníctvom e-mailu a hesla zvoleného pri registrácii prípadne upraveného v priebehu využívania svojho konta.

 

4.       Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Konto Používateľa, ktorý použil pri registrácii nepravdivé údaje alebo porušil tieto Podmienky iným spôsobom.

 

5.       Používateľ je povinný uchovávať svoje prístupové údaje do Konta Používateľa v tajnosti a je povinný správať sa ta, aby nedošlo k zneužitiu Konta Používateľa treťou osobou. V prípade podozrenia na neoprávnenie použitie Konta Používateľa, je tento Používateľ povinný bezodkladne o tom informovať Prevádzkovateľa.

 

6.       Používateľ týmto berie na vedomie, že zodpovedá za činnosť vykonanú prostredníctvom svojho Konta Používateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím Konta Používateľa.

 

7.       Používateľ je oprávnený zrušiť svoje Konto Používateľa kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

 

8.       Prevádzkovateľ je v prípade podozrenia na zneužitie Konta Používateľa alebo v prípade straty hesla ku Kontu Používateľa, oprávnený dočasne zamedziť prístup Používateľa do jeho Konta Používateľa.

 

9.       Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že v prípade porušenia týchto Podmienok Používateľom je oprávnený zrušiť jeho Konto Používateľa ako aj zamedziť jeho ďalšej registrácii.

 

10.     Používateľ týmto berie na vedomie, že aj po zrušení jeho Konta Používateľa  zostávajú všetky jeho Príspevky, ktoré boli sprístupnené verejne, na Portáli alebo v Aplikácii (ako napr. komentáre, inzercie v Službe autobazar) ako aj súkromné správy Používateľa s ostatnými Používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená a to v rámci ich profilov.

 

11.     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Používateľovi využívanie Služieb, prístup do jeho Konta Používateľa alebo odstrániť akýkoľvek jeho Príspevok z Portálu alebo Aplikácie, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Používateľa, tretích osôb alebo porušenia týchto Podmienok.

 

 

IV.     Všeobecné pravidlá správania sa Používateľa

 

1.       Používateľ je povinný správať sa tak, ako nedochádzalo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisov štátu, v ktorom sa daný Používateľ nachádza alebo správať sa tak, aby nedochádzalo k rozporu so všeobecne uznávanými pravidlami slušnosti. V tejto súvislosti Používateľ nesmie uverejňovať Príspevky, ktoré sú:

·             sú urážlivé, vulgárne, pohoršujúce, či nemorálne;

·             porušujú osobnostné práva fyzických osôb a ich právo na súkromie;

·             obsahujú iné identifikačné údaje, pokiaľ Používateľ preukázateľne nedisponuje súhlasom osôb, ktoré môžu byť zverejnením dotknuté;

·             zachytávajú majetkové, osobné, či duševné vlastníctvo iných osôb, ktoré nevyjadrili súhlas k uverejneniu;

·             propagujú násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecujú nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

·             propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

·             ohrozujú fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšajú ich duševné zdravie a emocionálny stav;

·             propagujú otvorene alebo skrytou formou politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

·             obsahujú nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe;

·             propagujú alebo zachytávajú akúkoľvek formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

·             porušujú predpisy upravujúce reklamu;

·             iným spôsobom porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo pravidlá morálky a slušnosti.

 

2.       Používateľ nie je oprávnený, bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa, obsah Portálu alebo Aplikáciu kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia.

 

3.       Používateľ nie je oprávnený využívať Služby Portálu alebo Aplikácie k akémukoľvek účelu odporujúcemu všeobecne záväzným právnym predpisov alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie Služby Portálu alebo Aplikácie využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu Portálu alebo Aplikácie alebo rušiť používanie Portálu alebo Aplikácie alebo služieb poskytovanými inými osobami v rámci Portálu alebo Aplikácie. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služieb Portálu alebo Aplikácie, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Portálu alebo Aplikácie.

 

4.       Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Portál alebo prostredníctvom Aplikácie len také Príspevky, ku ktorých obsahu má vysporiadané všetky autorské práva.

 

 

V.      Všeobecné ustanovenia k plateným Službám

 

1.       V súlade s § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku“) predstavujú platené Služby poskytovanie elektronického obsahu.

 

2.       Používateľ vyjadruje súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (Služby) aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania Služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na diaľku, udelením tohto súhlasu Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Používateľ týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

3.       Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok s výnimkou bodu 5 článku II. V rámci platených Služieb Prevádzkovateľ preberá zodpovednosť za vady poskytnutej Služby. S obsahom reklamačného poriadku sa Používateľ môže oboznámiť tu.

 

4.       Ak Používateľ uplatňuje svoje nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby Prevádzkovateľa (reklamácia), kontaktuje Prevádzkovateľa  písomne alebo na e-mailovej adrese info@blinnker.sk. Obsahom reklamácie musí byť konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

 

5.       Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@blinnker.sk. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 

6.       V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

7.       Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Používateľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

 

8.       Používateľ platenej Služby je pokladaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne Prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie Služby na emailovú adresu: info@blinnker.sk.Vzhľadom na charakter poskytovania Služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

 

9.       Používateľ platenej Služby v prípade neposkytnutia údajov podľa bodu 8 tohto článku Podmienok nie je považovaný podľa § 3 ods. 1 Zákona o DPH za zdaniteľnú osobu. Prevádzkovateľ za platené Služby nevyhotoví Používateľovi podľa § 71 ods. 1 Zákona o DPH faktúru.

 

 

VI.     Osobitné ustanovenia k službe autobazar

 

1.       Služba autobazar predstavuje online inzertnú službu zameranú na sprostredkovanie predaja a kúpy automobilov, motocyklov a auto-moto príslušenstva, ktorú Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom Portálu alebo Aplikácie (ďalej v texte ako „Služba autobazar“).

 

2.       Úlohou Služby autobazar je prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkovať Používateľom možnosť predávať ich tovar iným Používateľom. Za týmto účelom Služba autobazar poskytuje Používateľom najmä nástroje na prezentáciu daného tovaru, na komunikáciu so záujemcami a na správu svojho inzerátu, vyhľadávanie v pridaných inzerátoch podľa zvolených preferencií, možnosť hodnotenia, možnosť využiť ďalšie doplnkové služby.

 

3.       Služba autobazar je platená služba. S cenníkom inzercie a doplnkových služieb poskytovaných k základnej Službe autobazar a spôsobom platby sa Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, môže oboznámiť tu.

 

4.       Uzavretím obchodu prostredníctvom Služby autobazar vzniká kúpna zmluva medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné nároky vyplývajúce z vád tovaru nesú samotné zmluvné strany danej kúpnej zmluvy. 

 

5.       Používateľ zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich pre neho z predaja a kúpy tovaru prostredníctvom Služby autobazar (najmä pokiaľ ide všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce reklamu, autorské práva, ochranu spotrebiteľa, bezpečnosť výrobkov, získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, a pod.). Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru ani ako obchodný zástupca Používateľa. V súvislosti s používaním Služby autobazar Používateľ nesmie:

·        uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach výrobku alebo o nákupných podmienkach;

·        ponúkať alebo predávať tovar porušujúci práva duševného vlastníctva, alebo výrobky, ktorých predaj alebo uvádzanie na trh je zakázané právnymi predpismi;

·        používať agresívne, nekalé alebo klamlivé obchodné techniky, najmä pokiaľ ide o informácie o hlavných znakoch výrobkov, ako sú dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji, vybavovanie reklamácii.

 

6.         V rámci Služby autobazár je Používateľ oprávnený objednať si doplnkovú službu „BAZÁR NARUBY“. Doplnková služba BAZÁR NARUBY umožňuje automatické odosielanie notifikácii o zverejnenom inzeráte Používateľa potencionálnym kupujúcim. Používateľ, ktorý má záujem o využitie tejto služby, vyplní kritéria, ktoré umožňujú určiť okruh potencionálnych kupujúcich. Po zobrazení celkového počtu potencionálnych kupujúcich vygenerovaných zo systému Prevádzkovateľa na základe Používateľom zvolených kritérií, sa Používateľovi zobrazí celková cena za využitie doplnkovej služby BAZÁR NARUBY. Po oboznámení sa s celkovou cenu tejto doplnkovej služby je Používateľ oprávnený pristúpiť k objednávke doplnkovej služby BAZÁR NARUBY. Cenu za doplnkovú službu BAZÁR NARUBY je možné uhradiť prostredníctvom SMS alebo platobnou kartou. Cena za túto doplnkovú službu je teda závislá od zvolených kritérií Používateľa a od spôsobu platby, ako bude za túto službu uhradené. Používateľ je vždy informovaný o celkovej cene doplnkovej služby BAZÁR NARUBY v súlade s týmto bodom Podmienok pred odoslaním objednávky.

 

7.         Používateľ, ktorý má záujem využívať Službu bazár v rámci predmetu svojej činnosti alebo Používateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ inzerujúca svoj majetok, je oprávnená využívať Službu autobazár prostredníctvom kreditového systému, ktorého podmienky sú dostupné tu.

 

 

VII.   Ochrana osobných údajov a súkromia Používateľa

 

1.     Prevádzkovateľ spracováva údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi, t.j. právnym základom pre spracovanie osobných údajov  je § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Za účelom poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii – meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, IP adresa, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služby (napr. Príspevky, telefónne číslo, platobné údaje Používateľa). Používateľ týmto vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne.

 

2.    Používateľ týmto vyjadruje súhlas s poskytnutím osobných údajov zadaných za účelom poskytnutia Služby tretím stranám a príjemcom, ktorých zoznam je uvedený tu. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený tu.

 

3.    Používateľ týmto vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom alebo tretími stranami, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, SMS správ, kontaktovaním Používateľa Prevádzkovateľom alebo tretími stranami, ktorým na základe zmluvných vzťahov poskytne Prevádzkovateľ osobné údaje Používateľa za účelom priameho marketingu produktov a služieb poskytovaných treťou stranou. Používateľ týmto vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne. Zoznam tretích strán a príjemcov je uvedený v odkaze v bode 2 tohto článku Podmienok. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade s týmto bodom trvá po dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na info@blinnker.sk.

 

   4.    Používateľ týmto vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) súhlas s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Portál. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať charakter noviniek o Službách Prevádzkovateľa alebo reklamný charakter. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@blinnker.sk alebo v prípade e-mailu jednoduchým odhlásením pri každej doručenej e-mailovej správe kliknutím na odkaz „Odhlásenie z odberu noviniek“.  

 

5.     Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s niektorými (najmä inzertnými a sociálnymi) Službami, poskytovanými na Portáli alebo v Aplikácii, sprístupnené resp. zverejnené iným osobám, t.j. iným Používateľom za účelom poskytovania Služieb.

 

6.    Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na Portáli alebo v rámci Aplikácie, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými.

 

7.    Používateľ ako dotknutá osoba je oprávnený požadovať na základe písomnej žiadosti informácie o osobných údajoch ohľadom jeho osoby v zmysle ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a to nasledovne. Používateľ je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:

·        potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;

·        vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa ust. § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

·        vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

·        vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

·        opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

·        likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

·        likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov;

·        blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.

 

Práva Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Používateľ na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

·        spracúvaniu Používateľových osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;

·        využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

 

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Používateľa je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Používateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 

Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Používateľa právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Používateľových osobných údajov. Používateľ má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti Používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať Používateľ; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje Používateľa v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Používateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Používateľa, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Používateľa.

 

Ak Používateľ uplatní svoje právo:

·        písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

·        osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Používateľa; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Používateľovi,

·        u sprostredkovateľa, je ten povinný zápisnicu bezodkladne odovzdať Prevádzkovateľovi.

Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak Používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.  Ak Používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

 

8.    Prevádzkovateľ na svojich serveroch zhromažďuje niektoré ďalšie informácie technickej povahy ako sú napr. používaný operačný systém, čas požiadavky na server, cookies, ktoré neumožňujú identifikáciu jednotlivca. Súbormi cookies sa rozumejú malé jednotky údajov skladované prehliadačom na pevnom disku počítača Používateľa. Pravidlá používania cookies sú dostupné tu.

 

 

VIII.    Záverečné ustanovenia
 

1.     Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.

 

2.    Pokiaľ má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov,  právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa spravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov zameraných na ochranu spotrebiteľa. V prípade, ak danému Používateľovi nemožno priznať postavenie spotrebiteľa, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

3.    Prevádzkovateľ má právo meniť alebo modernizovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu. Takáto zmena však nesmie byť porušením práv Používateľov platených Služieb.

 

3.    Prevádzkovateľ je oprávnený meniť znenie týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, zmenou ponuky Služieb alebo ich charakteru, alebo technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa.

 

 4.   O každej plánovanej zmene Podmienok bude Prevádzkovateľ informovať Používateľa 14 dní vopred. Pokiaľ Používateľ s navrhovanou zmenou nesúhlasí, v priebehu týchto 14 dní sa môže rozhodnúť ukončiť svoju činnosť na Portáli alebo v Aplikácii a zmazať svoje Konto Používateľa. Aktuálne platné a účinné znenie Podmienok je vždy zverejnené na Portáli alebo v rámci Aplikácie.

 

5.    Ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok ukážu ako celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanove­ní týchto Podmienok. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmys­lu a účelu takýchto neplatných ustanovení týchto Podmienok. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je nevykonateľné.

 

6.    Akékoľvek nezrovnalosti a spory vzniknuté v súvislosti s týmto Podmienkami sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Avšak, ak nedôjde k takejto vzájomnej dohode budú všetky spory vyriešené s konečnou platnosťou príslušným súdom v Slovenskej republike určeným podľa procesných pravidiel platných v Slovenskej republike.

 

7.     Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

Registrace uživatele

Přihlásit se